Skip to content
Translation Samples Haluk Aka Chartered Linguist (MCIL)

Translation Samples

Turkish English and English Turkish Translation samples

Source texts used in the following Turkish English and English Turkish Translation samples are from documents that were freely available on the internet. Although we carefully removed all company names, product details and other identifiers, if you believe any part hereof violates your intellectual property rights, please let us know and we will remove them.

English Turkish Translation of Tender Specifications

EnglishTurkish
Framework for the Supply and Delivery of CBRN Protective Clothing.Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma (CBRN) amaçlı Koruyucu Giysi Tedarik ve Teslimi ile ilgili Çerçeve
Name of TendererTeklif Sahibinin Adı/Unvanı
Closing date for receipt of this Tender:Teklifler için son kabul tarihi:
Instructions to TenderersTeklif Sahiplerine Talimatlar
Conditions of Contractİhale Koşulları
Tender QuestionnaireTeklif Soru Formu
Price ScheduleFiyat Cetveli
Schedule of ClarificationAçıklama Cetveli
Collusive Tendering CertificateTeklif Sürecinde Başkalarıyla Gizli Anlaşma Yapılmadığına Dair Belge
Tenders are invited for the supply of services and maintenance specified in this Invitation to Tender.İşbu Teklif Çağrısında belirtilmiş olan hizmet ve bakımların tedariki için teklif davetinde bulunulmaktadır.
Tenderers are advised to read through the Invitation to Tender documents carefully to ensure they are fully aware of the obligations required under this Contract should their Tender submission be accepted.Teklif Sahiplerine, Teklif Daveti belgelerini dikkatle okuyarak sunmuş oldukları Teklifin kabul edilmesi durumunda işbu İhale kapsamında üstlenecekleri yükümlülüklerin neler olduğunu iyice anlamaları tavsiye olunur.
Tenders may be submitted for all or any of the sections, but should state clearly if one Tender is dependent on the acceptance of another.Bölümlerin tümü veya bir kısmı için Teklif verilebilir ancak, Teklifte Teklifin bir başka teklifin kabulü şartına bağlı olup olmadığı hususu açıkça belirtilmelidir.
The submission of a Tender response by a Tenderer shall be deemed to mean that they are fully aware of the obligations required under this Contract.Teklif Sahiplerinin, Teklif göndermiş olmakla, işbu İhale kapsamındaki yükümlülüklerden eksiksiz olarak haberdar oldukları kabul olunur.
Tenderers are required to read the entire document, complete all appropriate sections and sign the documents where specified in the Certificate of Tender.Teklif Sahiplerinin tüm dokümanları okuması, ilgili tüm bölümleri doldurması ve Teklif Belgesinin imzalanması gereken kısımlarını imzalaması zorunludur.
Tenderers may continue their answers on the Schedule of Clarification or a separate sheet where necessary, but these sheets, and any supporting documentation, must be clearly cross referenced to the relevant section of the Tender.Teklif Sahipleri dilerlerse cevaplarına Açıklama Cetvelinde veya ekleyecekleri ayrı sayfalarda devam edebilirler. Ancak, bu sayfalar ve varsa destek niteliğindeki diğer belgeler Teklifin ilgili bölümüne anlaşılır bir şekilde çapraz atıflar içermelidir.
If you have any questions relating to any part of this Tender, or to the Tendering process as a whole, please contact the procurement representative responsible for this contract as detailed below.Bu Teklifin herhangi bir kısmıyla veya Teklif Gönderme Sürecinin geneliyle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak, ihaleden sorumlu olan satın alma görevlisi ile temasa geçiniz.
English Turkish Tender Specifications

English Turkish Translation of Hazardous Material Handling Instructions

EnglishTurkish
As has been outlined in the product training [Product] has very specific hazards related to the characteristics of the product.Ürün eğitiminde de ana hatlarıyla açıklandığı üzere, [Ürün]’le ilgili olarak, ürünün karakteristik özelliklerinden kaynaklanan belli başlı bir takım tehlikeler bulunmaktadır.
It is important to note that this product is transported and stored safely worldwide.Bu ürünün dünya genelinde güvenli bir şekilde nakledilmesi ve depolanması önemlidir.
The supply requirements for this product have been risk assessed and this guidance follows best practice guidelines.Bu ürünle ilgili tedarik gereklilikleri risk değerlendirmesine tabi tutulmuş olup, bu kılavuzda en iyi kılavuz bilgilere uyulmaktadır.
The product is stabilised to meet all anticipated requirements during the transport and storage within the recommended shelf life of the product.Ürün, tavsiye edilen raf ömrüne uyulmak kaydıyla nakliye ve depolama sırasında beklenebilecek tüm gereklilikleri karşılayacak şekilde stabilize edilmiştir.
The local ambient temperatures during transport and storage are considered as a part of the manufacturer’s product risk assessment.Nakliye ve depolama sırasındaki yerel ortam sıcaklıkları üretici firmanın ürün risk değerlendirmesinin bir parçası olarak görülür.
There are credible risk assessment scenarios where unintended polymerisation might take place.Polimerleşmenin istenmeden oluşabildiği bir takım güvenilir risk değerlendirme senaryoları bulunmaktadır.
The presence of oxygen is required for the inhibitor to function effectively.İnhibitörün fonksiyonunu etkin biçimde yerine getirebilmesi için oksijene ihtiyaç vardır.
Incident responses must be managed and coordinated between the local team and the external emergency services.Olay müdahalesinin yerel ekip ile dış acil durum müdahale ekipleri arasında yönetilmesi ve koordine edilmesi gerekir.
If the contents are unable to be released from the tank and the product temperature is rising then the tank may start to vent due to the temperature and pressure rise.Eğer içeriğinde depodan boşaltılması mümkün değilse ve ürün sıcaklığı da artmaya devam ediyorsa, depodan sıcaklığın ve basınç artışının etkisiyle ürün çıkışı başlayabilir.
This venting will be via the open man lid and the vent line.Bu ürün çıkışı açık olan menhol kapağı ve havalandırma hattı içerisinden olacaktır.
English Turkish Hazardous Material Handling

Certified English Translation of Agreement for Promise to Sell Real Property

Taşınmaz Satış Vaadi Tasdikli Türkçe İngilizce Çevirisi
Certified / electronically signed Turkish – English translation of Agreement for the Promise to Sell Real Property -sensitive data have been removed for confidentiality. PDF document prepared with electronic attest / e-signature, ready for submission to the Home Office, court or other authorities. Blue ribbon on top of the screenshot (Signature Panel) indicates that the document has been electronically signed and that it has not been altered ever since. Last page of the certified translation is my sworn statement (Certification) as a Chartered Linguist (MCIL) along with my contact details for verification.